top of page

OSKAR ÖFLUNDS STIFTELSE

Tarkoitus ja yleiset ohjeet

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Apurahat ja hakuryhmät

 

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin seuraavan jaottelun mukaisesti:

  • parittomat vuodet (2023, 2025, 2027 jne.): tieteellinen tutkimus

  • parilliset vuodet (2024, 2026, 2028 jne.): kulttuuri ja yleishyödylliset tarkoitukset

Apurahoja ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.

Vuonna 2024 apurahoja jaetaan kulttuuriin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavissa kategorioissa (hakemukset tieteellisiin tarkoituksiin kuuluvat ryhmiin A–F):

     G. Kuvataide

     H. Musiikki

     I. Teatteri ja tanssitaide

     J. Lastenkulttuuri ja taidekasvatus

     K. Muu taide (esim. arkkitehtuuri, muotoilu, kuvitus)

     L. Kirjallisuus ja journalismi

     M. Julkaisu- ja painotoiminta

     N. Yhdistys- ja kansalaistoiminta

     O. Muut yleishyödylliset tarkoitukset

Vuonna 2025 apurahoja jaetaan tieteelliseen tutkimukseen seuraavissa kategorioissa:

     A. Humanistiset tieteet ja teologia

     B. Käyttäytymistieteet

     C. Yhteiskuntatieteet

     D. Taloustieteet

     E. Bio- ja ympäristötieteet

     F. Matematiikka, fysiikka ja kemia

Apurahat jaetaan henkilöille, joilla on akateeminen loppututkinto (maisterintutkinto tai vastaava).

Hakuaika ja jakopäätökset  

Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta. Apurahapäätökset tehdään toukokuussa ja apurahat maksetaan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Toimi näin: 

  1. Tutustu yleisiin ohjeisiin tällä sivulla ja tarkista, mihin ryhmään hakemuksesi kuuluu.

  2. Tutustu huolellisesti oman hakuryhmäsi tarkempiin hakuohjeisiin välilehdellä ”Ryhmäkohtaiset ohjeet”. Pyydettyjen ja hakemusten arviointia varten merkityksellisten tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa siihen, ettei hakemusta oteta käsittelyyn.

  3. Siirry välilehdelle ”Hakemus” ja täytä hakulomake. Hakemus liitteineen lähetetään pelkästään sähköisessä muodossa.

 

Kieli

Hakemus täytetään suomeksi tai ruotsiksi hakujärjestelmässä. Hakemuksen liitteet voivat olla myös englanniksi.

Apurahan määrä 

Yli kahdeksantuhannen (8 000) euron suuruisia apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä.

Työryhmät

Jos hakijana toimii työryhmä, kaikkien jäsenten nimet, osoitteet, syntymäpäivät ja mahdolliset akateemiset oppiarvot on ilmoitettava erillisessä liitteessä tai lomakkeen kohdassa ”Muut tiedot”.

Suositukset

Mahdolliset suositukset annetaan sähköisesti. Apurahanhakijoiden on ilmoitettava hakemuksessa suosittelijoiden sähköpostiosoitteet. Suosittelijat vastaanottavat sähköpostitse tiedot, kuinka suositukset toimitetaan. Suosittelijoiden on annettava suosituksensa 28. helmikuuta mennessä. Suositukset voi myös jättää suoraan hakijan toimesta muiden liitteiden mukana hakuajan sisällä.

Muualta saadut apurahat

Hakijan on ilmoitettava säätiölle muualta samaan tarkoitukseen myönnetyistä apurahoista joko hakemuksessa tai erikseen kirjallisesti viivytyksettä sen jälkeen, kun sellainen apuraha on myönnetty.

Henkilötunnus ja pankkitili, apurahan menettäminen

Apurahansaajia pyydetään ilmoittamaan henkilötunnuksensa sekä pankkitilinsä apurahan maksua varten apurahailmoitusten yhteydessä. Mikäli apurahansaaja ei kuluvan vuoden loppuun mennessä toimita säätiölle edellä mainittuja apurahan maksua varten tarvittavia tietoja, apurahansaaja menettää oikeutensa apurahaan.

Hakemusten arviointi ja henkilötietojen käsittely

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietolain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Päätökset apurahansaajista tekee aina säätiön hallitus. Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa hanke, hankkeen ansiot omalla alallaan sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus. Lisäksi saman alan hakemuksia vertaillaan keskenään, koska ne muodostavat koko alaa edustavan kokonaisuuden. Hakemusalan asiantuntijoiden piiristä kutsutut vertaisarvioijat käsittelevät apurahahakemukset. Hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä ei julkisteta eikä yksittäisiä apurahapäätöksiä perustella.

 

Säätiö pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan sekä yhteiskunnallista kehitystä.

Ilmoitus apurahoista ja julkaiseminen verkkosivuilla

Kirjallinen ilmoitus apurahapäätöksistä lähetetään kesäkuun loppuun mennessä sähköpostitse kaikille hakijoille. Tämän lisäksi tiedot myönnetyistä apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Säätiön nimen ja logon käyttö

Apurahan saajia pyydetään ystävällisesti mainitsemaan säätiö ja saamansa apuraha julkisesti mm. julkaisuissa, esitelmissä ja verkkosivuilla käyttämällä säätiön koko nimeä ”Oskar Öflunds Stiftelse sr”. Säätiön logo on ladattavana käytettäväksi julkaisuissa tältä sivulta.

Apurahansaajan sosiaaliturva

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Säätiö ilmoittaa Melalle ne luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan ja joiden kesto on vähintään neljä kuukautta. Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi. Työryhmän johtajan velvollisuus on ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan. Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan verkkosivuilta www.mela.fi.

bottom of page